Cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch Covid -19

0“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm …